БААЗДУУ I

Болхидуу байрын, бүдүүн борог маягийн: бааздуу даавуу (бүдүүн борог даавуу), бааздуу дэлгэрэнгүй... (яс чанар тааруувтар торго), болхи бааздуу [хоршоо] (ур хийц муу, тааруувтар) - Дотоод үйлдвэрийн бараа гэсэн ойлголт болхи бааздуу юмны нэр байсан билээ. “Өнөөдөр” сонин.

бааздуу даавуу бүдүүн борог даавуу
бааздуу торго

яс чанар тааруувтар торго

болхи бааздуу

хийц муу, тааруувтар

Ижил үг:

БААЗДУУ II