БААЗХАН

Бааз чанарыг нэмэгдүүлсэн, хорогдуулсан утга: баазхан алт (хольцтой, тааруухан алт), баазхан дэлгэрэнгүй... (ур муухан дархан), баазхан шүлэгч (барагтайхан шүлэгч).

баазхан алт хольцтой, тааруухан алт
баазхан дархан ур муухан дархан
баазхан шүлэгч барагтайхан шүлэгч