БААЗЛАХ III

1. Дотно найзлах, нөхөрлөх, хоршин түншлэх: хоёулаа баазлах (харилцан түншлэх);


2. Аян жингийн хүмүүс нэг гал болох: баазлан явах (нэг гал болон явах).

хоёулаа баазлах харилцан түншлэх
баазлан явах нэг гал болон явах

Thanks for the ingiths. It brings light into the dark!

Thanks for the ingiths. It brings light into the dark!

Зочин 2015-08-01 15:46:32


Thanks for the ingiths. It brings light into the dark!

Thanks for the ingiths. It brings light into the dark!

Зочин 2015-08-01 15:47:21