БААЗЛАХ I

Юмны сайныг шилэн сонгож, мууг нь ялган заазлах: мал баазлах (мал заазлах), хонь дэлгэрэнгүй... (хонь заазлах).

мал баазлах мал заазлах
хонь баазлах хонь заазлах
Ижил үг:

БААЗЛАХ II

БААЗЛАХ III

БААЗЛАХ IV