БААДУУТАЙ I

Оньсон хөдөлгүүрийг ажиллуулах уян харимхай төхөөрөмж бий - Би баадуутай юм шиг ажиллаж байна. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

БААДУУТАЙ II: