БААДУУРУУЛАХ I

Марзгануулах.

Ижил үг:

БААДУУРУУЛАХ II