БААДУУДАХ I

Цагны баадуу түлхэх.

Ижил үг:

БААДУУДАХ II