ТӨМСӨХ
/ хуучирсан /

Хаах, далдлах, таглах, халхлах, хамгаалах.