ТӨӨНӨРӨХ

1. Хэсэг газар халуу оргих: галын илч төөнөрөх (галын илчинд хэсэг газар халуу оргих);


2. Халуу оргиж өвдөх: толгой төөнөрөн өвдөх (толгой халуу оргиж өвдөх), хөл төөнөрөх (хөл халуу дүүгэн өвдөх).

галын илч төөнөрөх галын илчинд хэсэг газар халуу оргих
толгой төөнөрөн өвдөх толгой халуу оргиж өвдөх
хөл төөнөрөх хөл халуу дүүгэн өвдөх