ТАНИМГАЙРАХ

Танимгай зан, байдал гаргах, танимгай болох: их л танимгайрах (их л танил байдал гаргах).

их л танимгайрах их л танил байдал гаргах