ТАНИРЛАХ III

Багцаалж мэдэх; ярианы өнгөөр нь танирлах (ярианых нь өнгөөр багцаалж мэдэх).