ТАНИМХАЙ

Хүн таних ой сайтай, таньж мэдэхдээ сайн.