ТАН III

1. Төмөрлөг зүйлийг цохих, дэлдэхэд гарах дуу чимээ: тан түн хийх (төмөрлөг зүйлийг цохилох чимээ дэлгэрэнгүй...


2. Хатуу нумыг тамшаалахад гарах дуу чимээ, дууны байдал;
3. Харанга дэлдэхэд гарах дуу чимээ: харанга тан хийх (харанга дэлдэхэд чимээ гарах).

тан түн хийх төмөрлөг зүйлийг цохилох чимээ гарах
түн тан төмөрлөгийг цохих, дэлдэхэд гарах бөглүү хүнгэнэсэн чимээг дуурайх аялга
тан тэн юмыг цохих, дэлдэхэд гарах бөглүү цангинасан чимээг дуурайх аялга
тан тин юмыг цохих, дэлдэхэд гарах хангинах чимээг дуурайх аялга
харанга тан хийх харанга дэлдэхэд чимээ гарах
Ижил үг:

ТАН I

ТАН II