ТАВТИР II

Дээлийн хоёр ташааны хормойн үзүүр хэсэг: тавтир ихтэй дээл (дээлийн хоёр ташааны үзүүр нь унжуу дэлгэрэнгүй...

тавтир ихтэй дээл дээлийн хоёр ташааны үзүүр нь унжуу дээл
ташааны тавтир дээлийн ташааны үзүүр хэсэг
Ижил үг:

ТАВТИР I