ТАВХАЙДАХ

1. Тавхайнаас нь шүүрэх, татах, тавхайнаас нь барьж авах; тавхайдан өргөх (тавхайнаас нь татан дэлгэрэнгүй...


2. Монгол үндэсний бөхийн тавхайнаас нь шүүрэн авах мэх хийх - Үүнийг хариулах арга бол тавхайддаг хүний гарыг аль болох оруулахгүй хориглох дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Монгол бөх.

тавхайдан өргөх тавхайнаас нь татан өргөх
тавхайдан унагах тавхайнаас нь татан унагах
тавхайдан хаях тавхайнаас шүүрэн авч унагах