ТАВХГАР II

Зузаан хөрс давхралдан тогтсон нь: тавхгар хөрстэй газар (үе үүсгэн тогтсон зузаан хөрстэй

Ижил үг:

ТАВХГАР I