ТАВХГАРДАХ

Хэтэрхий тавхгар болох, тавхгар учир тохиромжгүйдэх.