ТАВХАЙТАХ

Тэмээнд тавхай өвчин тусах, тохиолдох: тэмээ тавхайтах (тэмээнд тавхай өвчин тусах).