ТААВААР

1. Өөрийн дураар, өөрийн хүсэл тааллаар, тавтай тухтай: тааваараа байх (өөрийн дураар байх), дэлгэрэнгүй...

тааваараа байх өөрийн дураар байх
тааваар ажиллах ямар нэг зүйлд яаралгүй, аажуу тайван ажиллах
аажим тааваар яаралгүй тайван, өөрийн дураар
ая тааваар өөрийн дураар, өөрийн дур тааллаар