тааваар ажиллах
ямар нэг зүйлд яаралгүй, аажуу тайван ажиллах