САЛААТАХ

1. Салаа гарах, салаалах;


2. [шилжсэн] Юманд ац, учир шалтгаан гарах: хэрэг салаатах (хэрэг явдалд ац, учир шалтгаан үүсэх), сэтгэл санаа дэлгэрэнгүй... (сэтгэл санаа хоёрдох).

хэрэг салаатах хэрэг явдалд ац, учир шалтгаан үүсэх
сэтгэл санаа салаатах сэтгэл санаа хоёрдох