САЛАЙ

Хүн, малын умайнаас гарах наалданги шингэн.