хэрэг салаатах
хэрэг явдалд ац, учир шалтгаан үүсэх