САВСЛАГА III III

Юмны нийл‎эх зааг: газар тэнгэрийн савслага (газар тэнгэрийн зааг) - Газар тэнгэрийн савслага нүдний үзүүрт хярхаглана. С.Эрдэнэ. Миний эх орон, миний тоонот.