САВСЛАГАДАХ

1. Савслагаар хавчих, чимхэх: савслагадан барих (тусгай багажаар хоёр талаас нь хавчин барих);


2. Савслага барьж уях; гарыг нь савслагадах (гэмтэж хугарсан гарыг хоёр талаас нарийн хавтас мод барьж уях), судар дэлгэрэнгүй... (сударт савслага барин боох);

3. [хуучирсан] Хүнд савслага эрүү тулгаж шийтгэх - Хи эмгэнийг бүрнээ нэгэн савслагадаж, эмгэн нь үнэнийг өчив дэлгэрэнгүй... Жинь Пинь Мэй бичиг., савслагадан шийтгэх (савслага ялаар шийтгэх).

савслагадан барих тусгай багажаар хоёр талаас нь хавчин барих
гарыг нь савслагадах гэмтэж хугарсан гарыг хоёр талаас нарийн хавтас мод барьж уях
судар савслагадах сударт савслага барин боох
савслагадан шийтгэх савслага ялаар шийтгэх