РЕКТОР

Их, дээд сургуулийн захирал: ректорын тушаал (захирлын тушаал).