РЕЛЕ

Гаднын үйлчлэлийн улмаас удирдаж байгаа тогтолцооныхоо аль нэгэн хэмжээсийг огцом өөрчилдөг хэрэгсэл: релений дэлгэрэнгүй... (тогтвортой тэнцвэржилтийн хоёр буюу түүнээс олон төлөв бүхий хамгийн энгийн сэлгээ залгуурын төхөөрөмж) - Радио релены шугам ашиглалтанд оров. “Ардын эрх” сонин.

цахилгаан хэлхээнд холбогдож цахилгаан гүйдлийн үйлчлэлээр контактыг залгах буюу таслах огцом өөрчлөлт хийдэг төхөөрөмж

реле хамгаалалт, гүйдлийн реле

Зочин 2016-02-02 21:43:51