РЕКТОРАТ

1. Ректорын удирддаг захиргаа, хичээл сургалтын удирдах зөвлөл;


2. Зөвлөлийн байрладаг газар.