ПИД II
Хүч нэмэгдүүлэх үг; пид хар (тас хар).
Ижил үг:

ПИД I