ПИЙЦҮҮ

Хөөрөг, соруул зэргийг хийх ногоон өнгийн чулуу.