ПАНХАЙ
/ амьтан /

Далайн хавч: панхай барих (далайн хавч барих).