ПАРГИАТАХ

1. Паргиа болох;


2. Өндөр дуугаар дэмий ярих.