ПАРГИХ

1. Пар пар хийсэн чанга дуу гарах;


2. Олон хүний үймэлдэн шуугих.