ПАРЛИГАРДАХ

Хэтэрхий парлигар болох, парлигарын учир зохисгүйдэх.