ПАРЧИГ :

парчиг парчиг (бүс, цаас зэргийн салхинд дэрвэхэд сонсогдох дуу чимээний байдал).