ПАЧИГ :

пачиг пачиг (хатуу зүйлийг цохих, дэлдэх, буудах үед гарах дуу чимээ) - Буун дуу тасралтгүй пачиг дэлгэрэнгүй... И.Дамбажав. Монгол үгийн дээж.