ПАЧИГНАХ

1. Хатуу зүйлийг цохих, дэлдэхэд дуугарах;


2. Хатуу зүйлийн өөр хоорондоо хавиралдан дуугарах.