ПИГ :

пиг дүүрэн (ямар ч зай завсар байхгүй), пиг дүүрэн хүнтэй (хүн ихтэй, зай байхгүй) дэлгэрэнгүй...

пиг дүүрэн ямар ч зай завсар байхгүй
пиг дүүрэн хүнтэй хүн ихтэй, зай байхгүй