ПЕРМЬ

Эрт төрмөлийн эриний дөрөв аравны таван сая жил үргэлжилсэн зургаа дахь буюу сүүлчийн галав.