ПЕЙЖЕР

Мэдээллийг бичих, хүлээн авах утасгүй төхөөрөмж - Пейжерээр дуудлага авсны дараа ойрхон орших телефон утаснаас дэлгэрэнгүй... “Ардын эрх” сонин.