ПАСПОРТ

1. Аль улсын иргэн, хаана оршин суугаа зэргийг тодорхойлсон албан ёсны баримт бичиг, иргэний үнэмлэх - Паспорт дэлгэрэнгүй... Г.Дүйнхэржав. Арилшгүй мөр., паспорт авах (тухайн улсын иргэн гэдгээ баталгаажуулж, эрхзүйн үндсэн баримт бичиг авах), гадаад паспорт (гадаад улсад зорчих эрх бүхий албан баримт);


2. Mашин механизм болон ахуйн хэрэгслийн зүйлд дагалдуулсан бичиг: машины паспорт (машины гэрчилгээ).

паспорт авах тухайн улсын иргэн гэдгээ баталгаажуулж, эрхзүйн үндсэн баримт бичиг авах
гадаад паспорт гадаад улсад зорчих эрх бүхий албан баримт
машины паспорт машины гэрчилгээ