ПАССИВ

Үйлдвэрийн газрын нийт өр ширийн бөөгнөрөл.