паспорт авах
тухайн улсын иргэн гэдгээ баталгаажуулж, эрхзүйн үндсэн баримт бичиг авах