ПАР I

пар пар (а. Сөөнгөтсөн мэт бүдүүн дуу; б. Хатуу зүйлийг цохих тоншиход гарах дуу чимээ) - Бага дэлгэрэнгүй... Д.Нацагдорж. Зохиолын түүвэр., хоолой нь пар пар дуугарах (паргин дуугарах).

пар пар а. Сөөнгөтсөн мэт бүдүүн дуу б. Хатуу зүйлийг цохих тоншиход гарах дуу чимээ
хоолой нь пар пар дуугарах паргин дуугарах