пар пар
а. Сөөнгөтсөн мэт бүдүүн дуу б. Хатуу зүйлийг цохих тоншиход гарах дуу чимээ