ӨДӨРХҮҮ

1. Өд ихтэй: өдөрхүү шувуу (өд элбэгтэй шувуу);


2. Өд мэт хэлбэр бүхий: өдөрхүү навч (өд мэт хэлбэртэй навч).

өдөрхүү шувуу өд элбэгтэй шувуу
өдөрхүү навч өд мэт хэлбэртэй навч