ӨДӨТ

Өд бүхий: өдөт бичиг [хуучирсан] (өд нааж буюу зурж илгээсэн бичиг), өдөт сум (өд дэлгэрэнгүй...

өдөт бичиг өд нааж буюу зурж илгээсэн бичиг
өдөт сум өд наасан сум

Өд

Өт

Зочин 2022-11-29 14:00:53