ӨДҮҮЛБЭРЛЭХ

Өдүүлбэр гаргах: өдүүлбэрлэх зантай (хэрэг явдлыг анхлан сэдэж хийх дуртай зан байдал бүхий).