ӨДҮҮЛБЭР

Хэрэг бодисын анхны үүсгэл, шалтгаан: өдүүлбэр ихтэй (анхлан сэдсэн нь их).