ӨДӨРЧЛҮҮЛЭХ

1. Өдөр дараалуулах;


2. Хэрэг явдлыг өдрөөр үйлдүүлэх: өдөрчлүүлэн илгээх (а. Өдөр бүр илгээх; б. Өдрийн цагаар илгээх).